ഇന്ത്യയില്‍ സമ്പൂര്‍ണ്ണ ഗോവധ നിരോധന വിജ്ഞാപനം പുറത്തിറക്കി