തിരഞ്ഞെടുപ്പ് : സുരക്ഷാക്രമീകരണങ്ങള്‍ പൂര്‍ത്തിയായി