ബ്യൂട്ടി ടിപ്‌സ്

 

തണുപ്പുകാലത്ത് ചുണ്ടുകള്‍ വരണ്ട് വിണ്ടുകീറുന്നത് സാധാരണയാണ്. ഈ പ്രശ്‌നത്തിനുള്ള പ്രകൃതിദത്ത പരിഹാരമാണ് നെയ്യ്. ഉറങ്ങാന്‍ കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു തുള്ളി നെയ്യ് ചുണ്...


മാതള നാരങ്ങയുടെ ഗുണങ്ങള്‍

ആരോഗ്യത്തിന്റെ കാര്യത്തില്‍ മാത്രമല്ല ഭക്ഷണത്തിന്റെ കാര്യത്തിലും ശ്രദ്ധിയ്‌ക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. ആരോഗ്യമുള്ള ഭക്ഷണമാണ് ആരോഗ്യമുള്ള ശരീരത്തിന് ആധാരം. വിവിധ ഗുണങ്ങ...


ഗര്‍ഭധാരണം ആദ്യമാസങ്ങളില്‍ അറിയാന്‍

ഗര്‍ഭത്തിന്റെ ആദ്യ മാസങ്ങളില്‍ ശാരീരിക മാറ്റം ഉണ്ടാവുകയില്ല. ഗര്‍ഭിണിയാണെങ്കില്‍ പോലും ഇത്തരം മാറ്റങ്ങളെ അറിയുകയില്ല എന്നതാണ് ആദ്യമാസങ്ങളിലെ പ്രത്യേകത. പല കാരണങ്ങള്&z...

ബ്യൂട്ടി ടിപ്‌സ്

 

തണുപ്പുകാലത്ത് ചുണ്ടുകള്‍ വരണ്ട് വിണ്ടുകീറുന്നത് സാധാരണയാണ്. ഈ പ്രശ്‌നത്തിനുള്ള പ്രകൃതിദത്ത പരിഹാരമാണ് നെയ്യ്. ഉറങ്ങാന്‍ കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു തുള്ളി നെയ്യ് ചുണ്...

മാതള നാരങ്ങയുടെ ഗുണങ്ങള്‍

ആരോഗ്യത്തിന്റെ കാര്യത്തില്‍ മാത്രമല്ല ഭക്ഷണത്തിന്റെ കാര്യത്തിലും ശ്രദ്ധിയ്‌ക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. ആരോഗ്യമുള്ള ഭക്ഷണമാണ് ആരോഗ്യമുള്ള ശരീരത്തിന് ആധാരം. വിവിധ ഗുണങ്ങ...

ഗര്‍ഭധാരണം ആദ്യമാസങ്ങളില്‍ അറിയാന്‍

ഗര്‍ഭത്തിന്റെ ആദ്യ മാസങ്ങളില്‍ ശാരീരിക മാറ്റം ഉണ്ടാവുകയില്ല. ഗര്‍ഭിണിയാണെങ്കില്‍ പോലും ഇത്തരം മാറ്റങ്ങളെ അറിയുകയില്ല എന്നതാണ് ആദ്യമാസങ്ങളിലെ പ്രത്യേകത. പല കാരണങ്ങള്&z...