ഫിഷ് മോളി

മീന്‍                               : അര കിലോ

മഞ്ഞള്‍ പൊടി               : ഒരു സ്പൂണ്‍

കുരു...


മഹാ ശിവരാത്രി വ്രതം ആചരിക്കേണ്ടതെങ്ങനെ?

ശിവരാത്രി വ്രതം എടുക്കുന്നവര്‍ തലേന്നു തന്നെ ഗൃഹാങ്കണം ചുറ്റുമടിച്ചു തളിച്ചും വീട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയും ഗൃഹശുദ്ധിവരുത്തണം. തലേന്നു രാത്രി അരിയാഹാരം പാടില്ല. പകരം പാലോ പഴങ്ങളോ മറ്...


ഫിഷ് മോളി

മീന്‍                               : അര കിലോ

മഞ്ഞള്‍ പൊടി               : ഒരു സ്പൂണ്‍

കുരുമുളക് പൊടി          : അര സ്പൂണ്‍

നാരങ്ങാനീര്                  : ...


കുട്ടികളുണ്ടാകുമോ? ; ഈ ലക്ഷണങ്ങള്‍ ശ്രദ്ധിക്കാം

കുട്ടികളാണ് കുടുംബജീവിതത്തിന്റെ അലങ്കാരം. എന്നാല്‍ പലപ്പോഴും പല കുടുംബങ്ങളിലും വന്ധ്യത വില്ലനാവാറുണ്ട്. പലരും വളരെ വൈകി മാത്രമാണ് ഇത് തിരിച്ചറിയുന്നത്. തിരിച്ചറിയപ്പെട...


കുട്ടികളുണ്ടാകുമോ? ; ഈ ലക്ഷണങ്ങള്‍ ശ്രദ്ധിക്കാം

കുട്ടികളാണ് കുടുംബജീവിതത്തിന്റെ അലങ്കാരം. എന്നാല്‍ പലപ്പോഴും പല കുടുംബങ്ങളിലും വന്ധ്യത വില്ലനാവാറുണ്ട്. പലരും വളരെ വൈകി മാത്രമാണ് ഇത് തിരിച്ചറിയുന്നത്. തിരിച്ചറിയപ്പെട...

സ്ത്രീകളിലെ നടുവേദന : പ്രശ്‌നവും പരിഹാരവും

പ്രായമായവരെയും യുവാക്കളെയും ഒരു പോലെ അലട്ടുന്ന രോഗമാണ് നടുവേദന. പുരുഷന്മാരെ അപേക്ഷിച്ച് സ്ത്രീകളില്‍ 23 ഇരട്ടിയോളം നടുവേദന കൂടുതലാണ്. ഗര്‍ഭാശയത്തിലും അണ്ഡാശയങ്ങളിലുമുണ...

മഹാ ശിവരാത്രി വ്രതം ആചരിക്കേണ്ടതെങ്ങനെ?

ശിവരാത്രി വ്രതം എടുക്കുന്നവര്‍ തലേന്നു തന്നെ ഗൃഹാങ്കണം ചുറ്റുമടിച്ചു തളിച്ചും വീട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയും ഗൃഹശുദ്ധിവരുത്തണം. തലേന്നു രാത്രി അരിയാഹാരം പാടില്ല. പകരം പാലോ പഴങ്ങളോ മറ്...

ഫിഷ് മോളി

മീന്‍                               : അര കിലോ

മഞ്ഞള്‍ പൊടി               : ഒരു സ്പൂണ്‍

കുരുമുളക് പൊടി          : അര സ്പൂണ്‍

നാരങ്ങാനീര്                  : ...

കുട്ടികളുണ്ടാകുമോ? ; ഈ ലക്ഷണങ്ങള്‍ ശ്രദ്ധിക്കാം

കുട്ടികളാണ് കുടുംബജീവിതത്തിന്റെ അലങ്കാരം. എന്നാല്‍ പലപ്പോഴും പല കുടുംബങ്ങളിലും വന്ധ്യത വില്ലനാവാറുണ്ട്. പലരും വളരെ വൈകി മാത്രമാണ് ഇത് തിരിച്ചറിയുന്നത്. തിരിച്ചറിയപ്പെട...