സ്ത്രീ വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നത് പുരുഷന് വേണ്ടിയോ...?

പുരുഷന്മാര്‍ ചിന്തിക്കുന്നത് സ്ത്രീകള്‍ അവര്‍ക്കു വേണ്ടിയാണ് വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നതെന്നാണ്. ഇത് ശരിയാണോ? എന്തിനാണ് സ്ത്രീകള്‍ മണിക്കൂറോളം കണ്ണാടിക്കു മുന്നില്‍ ചെലവഴിക്കുന്നത്.&n...


മുരിങ്ങയിലയുടെ ഗുണങ്ങളും കഴിക്കേണ്ട രീതിയും

കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച ശക്തിക്ക് നല്ലതാണ് മുരിങ്ങയില എന്നത് പഴമക്കാര്‍ മാത്രമല്ല, ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രം വരെ സ്ഥിരീകരിച്ച കാര്യമാണ്. എന്നാല്‍ മുരിങ്ങയിലയുടെ മറ്റ് ഗുണങ്ങള്‍ എന്തൊക്കെയാണ...


കുട്ടികളുണ്ടാകുമോ? ; ഈ ലക്ഷണങ്ങള്‍ ശ്രദ്ധിക്കാം

കുട്ടികളാണ് കുടുംബജീവിതത്തിന്റെ അലങ്കാരം. എന്നാല്‍ പലപ്പോഴും പല കുടുംബങ്ങളിലും വന്ധ്യത വില്ലനാവാറുണ്ട്. പലരും വളരെ വൈകി മാത്രമാണ് ഇത് തിരിച്ചറിയുന്നത്. തിരിച്ചറിയപ്പെട...


കുട്ടികളുണ്ടാകുമോ? ; ഈ ലക്ഷണങ്ങള്‍ ശ്രദ്ധിക്കാം

കുട്ടികളാണ് കുടുംബജീവിതത്തിന്റെ അലങ്കാരം. എന്നാല്‍ പലപ്പോഴും പല കുടുംബങ്ങളിലും വന്ധ്യത വില്ലനാവാറുണ്ട്. പലരും വളരെ വൈകി മാത്രമാണ് ഇത് തിരിച്ചറിയുന്നത്. തിരിച്ചറിയപ്പെട...

ഏലയ്ക്കയിട്ട് തിളപ്പിച്ച വെള്ളത്തിന്റെ ആരോഗ്യ ഗുണങ്ങള്‍

നമ്മുടെയെല്ലാം വീടുകളില്‍ സ്ഥിരമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഏലയ്ക്ക. ഏലയ്ക്കയിലെ ആരോഗ്യസൗന്ദര്യ ഗുണങ്ങളും നിരവധിയാണ്. പല വിധ രോഗങ്ങള്‍ക്കും പ്രതിവിധിയാണ് ഏലയ്ക്ക. എന്നാ...

സ്ത്രീ വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നത് പുരുഷന് വേണ്ടിയോ...?

പുരുഷന്മാര്‍ ചിന്തിക്കുന്നത് സ്ത്രീകള്‍ അവര്‍ക്കു വേണ്ടിയാണ് വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നതെന്നാണ്. ഇത് ശരിയാണോ? എന്തിനാണ് സ്ത്രീകള്‍ മണിക്കൂറോളം കണ്ണാടിക്കു മുന്നില്‍ ചെലവഴിക്കുന്നത്.&n...

മുരിങ്ങയിലയുടെ ഗുണങ്ങളും കഴിക്കേണ്ട രീതിയും

കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച ശക്തിക്ക് നല്ലതാണ് മുരിങ്ങയില എന്നത് പഴമക്കാര്‍ മാത്രമല്ല, ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രം വരെ സ്ഥിരീകരിച്ച കാര്യമാണ്. എന്നാല്‍ മുരിങ്ങയിലയുടെ മറ്റ് ഗുണങ്ങള്‍ എന്തൊക്കെയാണ...

കുട്ടികളുണ്ടാകുമോ? ; ഈ ലക്ഷണങ്ങള്‍ ശ്രദ്ധിക്കാം

കുട്ടികളാണ് കുടുംബജീവിതത്തിന്റെ അലങ്കാരം. എന്നാല്‍ പലപ്പോഴും പല കുടുംബങ്ങളിലും വന്ധ്യത വില്ലനാവാറുണ്ട്. പലരും വളരെ വൈകി മാത്രമാണ് ഇത് തിരിച്ചറിയുന്നത്. തിരിച്ചറിയപ്പെട...