മാതള നാരങ്ങയുടെ ഗുണങ്ങള്‍

ആരോഗ്യത്തിന്റെ കാര്യത്തില്‍ മാത്രമല്ല ഭക്ഷണത്തിന്റെ കാര്യത്തിലും ശ്രദ്ധിയ്‌ക്കേണ്ടത് അത്യാവ...


വെള്ളം കുടിക്കാനുള്ള നിയമങ്ങള്‍

വെള്ളം കുടിക്കുന്നതിനാ നാലു നിയമങ്ങള്‍ പാലിക്കാന്‍ നാം തയ്യാറായാല്‍ നൂറു രോഗങ്ങളില്‍ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാം. നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ വാത, പിത്ത, കഫത്തിന്റെ അസന്തുലനമാണ് രോഗത്...


മാതള നാരങ്ങയുടെ ഗുണങ്ങള്‍

ആരോഗ്യത്തിന്റെ കാര്യത്തില്‍ മാത്രമല്ല ഭക്ഷണത്തിന്റെ കാര്യത്തിലും ശ്രദ്ധിയ്‌ക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. ആരോഗ്യമുള്ള ഭക്ഷണമാണ് ആരോഗ്യമുള്ള ശരീരത്തിന് ആധാരം. വിവിധ ഗുണങ്ങ...


ഗര്‍ഭധാരണം ആദ്യമാസങ്ങളില്‍ അറിയാന്‍

ഗര്‍ഭത്തിന്റെ ആദ്യ മാസങ്ങളില്‍ ശാരീരിക മാറ്റം ഉണ്ടാവുകയില്ല. ഗര്‍ഭിണിയാണെങ്കില്‍ പോലും ഇത്തരം മാറ്റങ്ങളെ അറിയുകയില്ല എന്നതാണ് ആദ്യമാസങ്ങളിലെ പ്രത്യേകത. പല കാരണങ്ങള്&z...

പേരയ്ക്കയുടെ ഗുണങ്ങള്‍

എല്ലാവരുടെയും വീട്ടുമുറ്റത്ത് ഉണ്ടാകാറുള്ള മരമാണ് പേര. പേരയ്ക്ക നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് വളരെയധികം ഉപകാരപ്രദമാണ്. പ്രമേഹത്തിനും കൊളസ്‌ട്രോളിനും, കാന്‍സറിനെ പ്രതിരോധിക്കാന...

വെള്ളം കുടിക്കാനുള്ള നിയമങ്ങള്‍

വെള്ളം കുടിക്കുന്നതിനാ നാലു നിയമങ്ങള്‍ പാലിക്കാന്‍ നാം തയ്യാറായാല്‍ നൂറു രോഗങ്ങളില്‍ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാം. നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ വാത, പിത്ത, കഫത്തിന്റെ അസന്തുലനമാണ് രോഗത്...

മാതള നാരങ്ങയുടെ ഗുണങ്ങള്‍

ആരോഗ്യത്തിന്റെ കാര്യത്തില്‍ മാത്രമല്ല ഭക്ഷണത്തിന്റെ കാര്യത്തിലും ശ്രദ്ധിയ്‌ക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. ആരോഗ്യമുള്ള ഭക്ഷണമാണ് ആരോഗ്യമുള്ള ശരീരത്തിന് ആധാരം. വിവിധ ഗുണങ്ങ...

ഗര്‍ഭധാരണം ആദ്യമാസങ്ങളില്‍ അറിയാന്‍

ഗര്‍ഭത്തിന്റെ ആദ്യ മാസങ്ങളില്‍ ശാരീരിക മാറ്റം ഉണ്ടാവുകയില്ല. ഗര്‍ഭിണിയാണെങ്കില്‍ പോലും ഇത്തരം മാറ്റങ്ങളെ അറിയുകയില്ല എന്നതാണ് ആദ്യമാസങ്ങളിലെ പ്രത്യേകത. പല കാരണങ്ങള്&z...