ബ്യൂട്ടി ടിപ്‌സ്

 

തണുപ്പുകാലത്ത് ചുണ്ടുകള്‍ വരണ്ട് വിണ്ടുകീറുന്നത് സാധാരണയാണ്. ഈ പ്രശ്‌നത്തിനുള്ള പ്രകൃതിദത്ത പരിഹാരമാണ് നെയ്യ്. ഉറങ്ങാന്‍ കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു തുള്ളി നെയ്യ് ചുണ്...


നിറം വര്‍ധിപ്പിക്കാന്‍ ..ബീറ്റ് റൂട്ട് ജ്യൂസ്

ഏറ്റവും എളുപ്പത്തില്‍ കുറഞ്ഞ ചിലവില്‍ തയ്യാറാക്കാനാവുന്ന ബീറ്റ്‌റൂട്ട് ജ്യൂസ് നിറം വര്‍ധിപ്പിക്കുന്ന കാര്യത്തില്‍ മിടുക്കനാണ്.

ആന്റി ഓക്‌സിഡന്റ്‌സ...


ഗര്‍ഭധാരണം ആദ്യമാസങ്ങളില്‍ അറിയാന്‍

ഗര്‍ഭത്തിന്റെ ആദ്യ മാസങ്ങളില്‍ ശാരീരിക മാറ്റം ഉണ്ടാവുകയില്ല. ഗര്‍ഭിണിയാണെങ്കില്‍ പോലും ഇത്തരം മാറ്റങ്ങളെ അറിയുകയില്ല എന്നതാണ് ആദ്യമാസങ്ങളിലെ പ്രത്യേകത. പല കാരണങ്ങള്&z...


ഗര്‍ഭധാരണം ആദ്യമാസങ്ങളില്‍ അറിയാന്‍

ഗര്‍ഭത്തിന്റെ ആദ്യ മാസങ്ങളില്‍ ശാരീരിക മാറ്റം ഉണ്ടാവുകയില്ല. ഗര്‍ഭിണിയാണെങ്കില്‍ പോലും ഇത്തരം മാറ്റങ്ങളെ അറിയുകയില്ല എന്നതാണ് ആദ്യമാസങ്ങളിലെ പ്രത്യേകത. പല കാരണങ്ങള്&z...

ബ്യൂട്ടി ടിപ്‌സ്

 

തണുപ്പുകാലത്ത് ചുണ്ടുകള്‍ വരണ്ട് വിണ്ടുകീറുന്നത് സാധാരണയാണ്. ഈ പ്രശ്‌നത്തിനുള്ള പ്രകൃതിദത്ത പരിഹാരമാണ് നെയ്യ്. ഉറങ്ങാന്‍ കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു തുള്ളി നെയ്യ് ചുണ്...

നിറം വര്‍ധിപ്പിക്കാന്‍ ..ബീറ്റ് റൂട്ട് ജ്യൂസ്

ഏറ്റവും എളുപ്പത്തില്‍ കുറഞ്ഞ ചിലവില്‍ തയ്യാറാക്കാനാവുന്ന ബീറ്റ്‌റൂട്ട് ജ്യൂസ് നിറം വര്‍ധിപ്പിക്കുന്ന കാര്യത്തില്‍ മിടുക്കനാണ്.

ആന്റി ഓക്‌സിഡന്റ്‌സ...

ഗര്‍ഭധാരണം ആദ്യമാസങ്ങളില്‍ അറിയാന്‍

ഗര്‍ഭത്തിന്റെ ആദ്യ മാസങ്ങളില്‍ ശാരീരിക മാറ്റം ഉണ്ടാവുകയില്ല. ഗര്‍ഭിണിയാണെങ്കില്‍ പോലും ഇത്തരം മാറ്റങ്ങളെ അറിയുകയില്ല എന്നതാണ് ആദ്യമാസങ്ങളിലെ പ്രത്യേകത. പല കാരണങ്ങള്&z...