ദോഹയില്‍ നിന്നും കേരളത്തിലേക്ക് ഇന്‍ഡിഗോ വിമാനസര്‍വീസ് ആരംഭിക്കുന്നു