കള്ളം പറയുന്നവര്‍ക്ക് പാരയായി വാട്‌സ് ആപ്പിന്റെ പുതിയ ഫീച്ചര്‍