മുഹബ്ബത്ത് കൂട്ടായ്മ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന 'മുഹബ്ബത്ത് 2017 '

മുഹബ്ബത്ത് കൂട്ടായ്മ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന 'മുഹബ്ബത്ത് 2017 ' 24/11/2017 വെള്ളിയാഴ്ച  നോട്ടിംഗ്ഹാം ബ്രിട്ടീഷ് സ്‌ക്കൂള്‍ (ഗെയിറ്റ് നമ്പര്‍ 5)അബ്ബാസിയയില്‍ വെച്ച് പ്രശസ്ത മാപ്പിളപ്പാ...