'മലയാളി ഇന്‍ കുവൈറ്റ്' വാട്ട്‌സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് മെഡിക്കല്‍ ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നു